10Juny2023

NOVETATS I MESURES SOBRE L’ESTAT D’ALARMA

Aspectes laborals i fiscals a tenir en compte a l’hora de l’obertura d’establiments en el procés de la desescalada.

Treballadors que estan a l’ERTO, poden venir a treballar ?
Si que poden però cal tenir present que els treballadors afectats per un ERTO estan a l’atur, per venir a treballar abans cal demanar una desafectació, ens aviseu, omplim i signem els documents, ho comuniquem a la seguretat social i al SEPE i aleshores podran venir a treballar pels dies de desafectació.

Fins quan dura l’ERTO ?

Els ERTO’s de força major, segons el RD 9/2020, mantenen els seus efectes com a màxim fins la durada de l’estat d’alarma o de les seves pròrrogues, per la qual cosa entenem que tot i que es puguin obrir amb condicions determinats establiments, els ERTO’s mantenen encara la seva vigència, mentre no s’aixequi l’estat d’alarma, que de moment acaba el 10 de maig i que el Govern pretén prorrogar aquesta setmana fins a finals de maig.

Jo percebia la prestació del CATA, puc treballar ? he de comunicar la baixa de la prestació ?

Segons consulta feta des del Col·legi de Graduats Socials a la Direcció Gral. d’Ordenació de la Seg. Social sembla que si es pot treballar, que no cal comunicar la baixa de la prestació, que la prestació va de data a data, independentment que es pugui obrir el negoci.

Textualment una nota de premsa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social i Migraciones diu textualment:

“Los autónomos beneficiarios de la prestación que puedan abrir su negocio al inicio de la desescalada seguirán percibiéndola hasta el último día del mes que finalice el estado de alarma. La ayuda busca proteger la falta de ingresos de los autónomos en esta situación excepcional y contribuir a la supervivencia de su negocio”.

Em pagaran la prestació sencera, l’hauré de tornar, la reclamaran ? Hauré de tornar la prestació, la reclamaran ?

D’acord amb la resposta anterior, entenem que es percebrà la prestació sencera i que no caldrà tornar cap import.

 

Novetats i mesures sobre l'estat d'alarma.

Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat.

Condicions per a l'obertura al públic d'establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats a partir del 4 de maig del 2020.

Podran tornar a obrir al públic establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals, que van haver de suspendre la seva activitat arrel de la declaració de l’ estat d’alarma, sempre que tinguin una superfície inferior a 400 metres i no siguin centres comercials, amb les següents condicions:

a) S'establirà un sistema de cita prèvia per tal de què a  l'interior de l'establiment o local en un mateix moment només hi hagi un client per cada treballador (no es poden utilitzar les zones d’espera).

b) Es garantirà l'atenció individualitzada al client amb la deguda separació física o, en el cas que això no sigui possible, mitjançant la instal·lació de taulells o mampares.

 

c) S'establirà un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d'aquest col·lectiu, és a dir de 10 a 12 i de 19 a 20.

Es podran establir sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, sempre que garanteixin una recollida escalonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o el seu accés.

Els desplaçaments dels clients a aquests locals podran efectuar-se únicament dins del municipi de residència, tret que el servei o producte no es trobi disponible en aquest.

Mesures d'higiene que s'hauran d'aplicar en els establiments i locals amb obertura al públic.

1. Els establiments i locals que obrin al públic realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, terra, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, etc, conforme a les següents pautes:

Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar el dia.

S'utilitzaran desinfectants com ara solucions de lleixiu (1:50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants virucides autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat.

Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció individual utilitzats es llençaran de manera segura, i la persona que l’hagi realitzat s’haurà de rentar les mans.

L’altre neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia.

Si hi ha diferents torns de treballadors es realitzarà una neteja i desinfecció de les llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a taulells, mampares, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, eines de treball i altres elements susceptibles de manipulació, i sobretot incidint a als utilitzats per més d'un treballador.

Quan en l'establiment o local hi treballi més d’un treballador, les mesures de neteja s’estendran tant a la zona comercial com a les zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, cuines i àrees de descans.

2. Cada dia es rentaran i desinfectaran els uniformes o la roba que s’utilitzi per treballar  amb programes de rentat d’ entre 60 i 90 graus centígrads.

3. Es garantirà una ventilació adequada de tots els establiments i locals comercials.

4. No es podran utilitzar els serveis per part dels clients excepte en casos en que sigui imprescindible. En aquest últim cas, es procedirà immediatament a la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta.

5. Tots els establiments i locals hauran de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, hauran de ser netejades de manera freqüent i almenys una vegada al dia.

Mesures de prevenció de riscos pel personal que presti serveis en els establiments i locals que obrin al públic.

1. No podran incorporar-se als seus llocs de treball en els establiments comercials els següents treballadors:

Treballadors que en el moment de la reobertura de l'establiment comercial estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes.

Treballadors que, no tenint símptomes, es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

2. L’empresari haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica per a prevenir el contagi del COVID19.

s'assegurarà que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc i que tinguin en el seu lloc de treball, gels hidroalcohòlics autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó.

L'ús de màscares serà obligatori quan no pugui garantir-se la distància de seguretat i d'aproximadament dos metres entre el treballador i el client o entre els propis treballadors. Tot el personal haurà d'estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció, (aconsellem parlar amb els vostres serveis de prevenció i adoptar les mesures que us indiquin específiques pel COVID19)

3. El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d'aquesta mesura.

4. Es podrà modificar la disposició dels llocs de treball, l'organització dels torns i la resta de condicions de treball per tal de poder mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors,

La distància entre venedor o proveïdor de serveis i client durant tot el procés d'atenció al client serà d'almenys un metre quan es compti amb elements de protecció o barreres, o d'aproximadament dos metres si no n’hi ha.

En el cas de serveis que no permetin el manteniment de la distància de seguretat interpersonal, com poden ser les perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà d'utilitzar l'equip de protecció individual oportú que asseguri la protecció tant del treballador com del client, havent d'assegurar en tot cas el manteniment de la distància de dos metres entre un client i un altre.

5. Les  mesures de distància també seran obligatòries en els vestuaris, taquilles i en les àrees de descans, menjadors, cuines i qualsevol altra zona d'ús comú dels treballadors.

6. Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat per a això per la comunitat autònoma o centre de salut corresponent. El treballador haurà d'abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Mesures de protecció i higiene aplicables als clients, a l'interior d'establiments i locals.

1. El temps de permanència en els establiments i locals serà l'estrictament necessari.

2. En els establiments en els quals sigui possible l'atenció personalitzada de més d'un client al mateix temps s’haurà d'assenyalar de manera clara la distància de seguretat de dos metres entre clients, amb marques a terra, cartells, etc.

3. Els establiments i locals hauran de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en l'entrada del local.

4. En els establiments i locals comercials que comptin amb zones d'autoservei, s’hi destinarà un treballador amb la finalitat d'evitar la manipulació directa per part dels clients dels productes.

5. No es podrà posar a la disposició dels clients productes de prova.

6. En els establiments del sector comercial tèxtil, i d'arranjaments de roba i similars, els emprovadors hauran d'utilitzar-se per una única persona i després del seu ús es netejaran i desinfectaran. Les peces de roba que el client s’emprovi i no es quedi s’hauran d’higienitzar.

Condicions de les activitats d'hostaleria i restauració

1. Les activitats d'hostaleria i restauració podran realitzar-se mitjançant serveis de lliurament a domicili i mitjançant la recollida de comandes, quedant prohibit el consum a l'interior dels establiments.

2. En els serveis de lliurament a domicili podrà establir-se un sistema de repartiment preferent per a persones majors de 65 anys, persones dependents o altres col·lectius més vulnerables a la infecció per COVID-19.

3. En els serveis de recollida en l'establiment, el client haurà de realitzar la comanda per telèfon o en línia i l'establiment fixarà un horari de recollida per evitar aglomeracions als voltants de l'establiment.

L'establiment haurà de comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida de les comandes on es realitzarà l'intercanvi i pagament. S’haurà de garantir la deguda separació física de dos metres o bé la instal·lació de taulells o mampares.

4. En els establiments que disposin de punts de sol·licitud i recollida de comandes per a vehicles, el client podrà realitzar les comandes des del seu vehicle en el propi establiment.

5. Els establiments només podran estar oberts al públic durant l'horari de recollida de comandes.

Mesures de prevenció de riscos per al personal que presti serveis dels establiments d'hostaleria i restauració.

1. No podran incorporar-se als seus llocs de treball els següents treballadors:

Treballadors que en el moment de la reobertura de l'establiment comercial estiguin en aïllament domiciliari per tenir diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes.

Treballadors que, no tenint símptomes, es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

2. L’empresari haurà de complir, en tot cas, amb les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent, tant amb caràcter general com de manera específica per a prevenir el contagi del COVID19, (aconsellem parlar amb els vostres serveis de prevenció i adoptar les mesures que us indiquin específiques pel COVID19)

Tots els treballadors hauran de comptar amb equips de protecció individual adequats al nivell de risc, com a mínim hauran de comptar amb mascaretes i gels hidroalcohòlics autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i/o sabons per a la neteja de mans

Mesures en matèria higiene per als clients i aforament per als establiments de Hostaleria

a) A l'entrada de l'establiment hi hauran gels hidroalcohòlics autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.

b) A la sortida de l'establiment: papereres amb tapa d'accionament no manual, dotades amb una bossa d'escombraries.

2. El temps de permanència en els establiments en els quals es dugui a terme la recollida de comandes serà l'estrictament necessari.

3. En els establiments en els quals sigui possible l'atenció personalitzada de més d'un client al mateix temps haurà d'assenyalar-se de manera clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients, amb marques al terra, cartells, etc..

 

L'atenció als clients no podrà realitzar-se de manera simultània a diversos clients pel mateix treballador.

4. En cas que no pugui atendre's individualment a més d'un client l'accés a l'establiment es realitzarà de manera individual, no permetent-se la permanència de més d'un client a l’interior del local, excepte aquells casos en els quals es tracti d'un adult acompanyat per una persona amb discapacitat, menor o major.

Ordre SND/385/2020, de 2 de maig de modificació de la Orde SND/340/2020, de 12 de abril en referència a activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis.

Es modifica l’ordre on es suspenen les activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en els que existeix risc de contagi pel COVID-19 per persones alienes a les activitats.

Es podran realitzar les següents obres:

Obres que pel tipus d’ intervenció o per les circumstàncies de l’immoble no produeixin cap interferència entre els operaris i les persones no relacionades amb l‘obra.

Obres en locals, habitatges o altres zones delimitades del edifici, no habitades, o a les que no tinguin accés els residents de l’edifici mentre durin las obres, sempre que:

Es limiti la circulació dels operaris i materials per zones comunes no aïllades, i que es preguin totes les mesures oportunes per evitar el contacto amb els veïns de l’ immoble.

Que l‘accés i sortida dels operaris dels locals, habitatges es realitzi a l’inici i a la finalització de la jornada laboral.

I que els operaris preguin totes les mesures de prevenció en relació el COVID-19 indicades per les autoritats sanitàries.

En tots els cassos anteriors es permet els operaris el accés a totes les zones  dels edificis per la realització de les operacions puntuals de connexió a la xarxa de serveis de l’ edifici que siguin necessàries per realitzar de les obres.

Compartir contingut
Copyright © 2023 Consell Comarcal del Pallars Jussà. Tots els drets reservats. Designed by JoomlArt.com. Joomla! és programari lliure, alliberat sota la GNU General Public License.